fbpx

Sklep Preceptor

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRECEPTOR

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep dostępny pod adresem internetowym www.sklep.preceptor.online (dalej: „Sklep”) prowadzony jest przez firmę Preceptor Sandra Dróżdż ul. Beskidzka 15, 41-200 Sosnowiec; NIP: 6443548332 REGON: 382969140, adres poczty elektronicznej: sklep@preceptor.online

2. Definicje:

 1. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
 2. Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym.
 4. Oferta – oświadczenie woli Sprzedawcy złożone Klientowi stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Usługi zgodnie z Zamówieniem Klienta.
 5. Polityka prywatności – dokument stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz w formie elektronicznej, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Usługa – dostępna w Sklepie internetowym usługa Sprzedawcy na rzecz Klienta, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Sklep – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.preceptor.online
 9. Sprzedawca/Usługodawca – www.sklep.preceptor.online (dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez firmę Preceptor Sandra Dróżdż ul. Beskidzka 15, 41-200 Sosnowiec; NIP: 6443548332 REGON: 382969140, adres poczty elektronicznej: sklep@preceptor.online
 10. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 11. Zamówienie – zaproszenie Klienta skierowane do Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

§2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu usługi drogą elektroniczną polegające na:

 1. umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 2. umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu
 3. przesyłaniu informacji w ramach Newslettera.

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej,
  3. zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies,
  5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient wybiera interesujący go Produkt lub Usługę poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widoczne na stronie Sklepu.
 2. Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu, na której znajduje się opis wybranego Produktu lub Usługi oraz jego cena. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.
 3. Na tym etapie Klient wybiera wariant Produktu lub Usługi – jeżeli taka opcja jest dostępna dla danego Produktu lub Usługi.
 4. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu na której znajduje się podsumowanie Zamówienia, tzw. koszyk oraz:
  1. Klient ma możliwość wyboru ilości Produktów lub Usług.
  2. Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów lub Usług) lub wybrania innych Produktów lub Usług – w tym celu klika pole „Kontynuuj zakupy”.
 5. Klient może złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta i w tym celu klika pole „Złóż zamówienie bez rejestracji” i zostaje przekierowany na stronę internetową Sklepu, gdzie należy podać następujące dane: imię i nazwisko albo nazwa, adres, adres e-mail oraz numer telefonu (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”). Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez zaznaczenie kwadracika informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu). Następnie należy kliknąć pole „Przejdź dalej”.
 6. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu, na której:
  1. Klient wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest automatycznie informowany o ich koszcie oraz o całkowitej wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy i płatności.
  2. Klient ma możliwość dodania komentarza do Zamówienia.
 7. Następnie należy kliknąć pole „Przejdź dalej” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.
  1. Dane Klienta, w tym adres dostawy.
  2. Określenie przedmiotu Zamówienia.
  3. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów lub Usług, w tym kosztów dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.
  4. Wybrany sposób dostawy i płatności.
 8. Następnie należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”, po czym Klient zostaje poinformowany przez wyświetlenie stosownego komunikatu, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 9. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter należy na stronie Sklepu w sekcji zatytułowanej „Newsletter” wpisać adres e-mail, na który ma być świadczona usługa Newsletter. Następnie należy kliknąć pole „Zapisz się” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newsletter.

§5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatki, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 3. W celu zawarcia umowy o sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi na podany adres e-mail Ofertę zgodnie z Zamówieniem Klienta.
 5. Klient przyjmuję Ofertę poprzez kliknięcie na podany w wiadomości link potwierdzający przyjęcie Oferty, po czym Klient informowany jest przez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Sklepu że Oferta została przyjęta – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. W przypadku gdy Oferta zgodnie z Zamówieniem Klienta określa sposób płatności inny niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, to do zawarcia umowy dochodzi również w przypadku gdy Klient przystąpi do jej wykonania w czasie właściwym.
 7. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Oferta).
 8. W braku oznaczenia przez Sprzedawcę w Ofercie terminu w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Klienta, Oferta złożona w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte niezwłocznie przez Klienta.
 9. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 10. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Oferta).
 11. W braku oznaczenia przez Sprzedawcę w Ofercie terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Klienta, Oferta złożone przez Sprzedawcę przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Klienta wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.
 12. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 13. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie wysyłany w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres email.

§6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU – możliwe sposoby płatności:
   1. Karty płatnicze: 
    1. Visa
    2. Visa Electron
    3. MasterCard
    4. MasterCard Electronic
    5. Maestro
   2. Kanały płatności (szybki przelew)
 2. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186
 3. Zwrot środków w przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej następuje na rachunek karty użytej do płatności.
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§7. SPOSOBY DOSTAWY

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
  1. dostarczenie Produktu elektronicznego na podany przez Klienta adres email
 2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz w Ofercie. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 3. Termin dostawy.
  1. W przypadku Produktów elektronicznych maksymalny czas dostawy wynosi 24 godziny.
  2. W przypadku Usług Sprzedawca i Klient drogą mailową lub telefoniczną umawiają się na konkretny termin wykonania usługi.

§8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Newsletter).
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres mailowy sandra@preceptor.online lub też pisemnie na adres Usługodawcy.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 5. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej – w czasie trwania umowy.
 6. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Klientów, w przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Klient składa reklamację na adres mailowy sandra@preceptor.online lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy
 3. Reklamacja powinna zawierać konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 5. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.
 7. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego: PayU SA z siedzibą w Poznaniu

§10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Jeśli przedmiotem Zamówienia są treści cyfrowe (Produkty elektroniczne) Kupujący potwierdza, że jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. gdy świadczenie usług rozpoczęto, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, na przykład jeśli chodzi o usługi oferowane w Sklepie lub produkty cyfrowe
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
 4. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres Usługodawcy.
 5. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§11. INFORMACJE DODATKOWE

 1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie dyspozycji zmiany (np. „Zmień formę dostawy”).
 2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres sklep@preceptor.online
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

§12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanej jako „RODO”.
 2. Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest firma Preceptor Sandra Dróżdż ul. Beskidzka 15, 41-200 Sosnowiec; NIP: 6443548332 REGON: 382969140, adres poczty elektronicznej: sklep@preceptor.online
 3. Kupujący podając swoje dane osobowe przy składaniu zamówienia wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez firmę Preceptor Sandra Dróżdż w celu realizacji złożonego zamówienia.
 4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. 
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.